linux如何打开jpg,jpeg,png文件

打开图像文件(jpeg,jpg和png)时,less命令显示以下信息:
.

0

linux命令:less testfile.jpeg testfile.jpeg less less testfile.jpegrootopen.com
linux命令:less testfile.jpeg testfile.jpeg less less testfile.jpegrootopen.com
啥啥啥 2018-08-15 20:34:32
输出
 testfile.jpeg JPEG 2304x1728 2304x1728 + 0 + 0 DirectClass 8-bit 1.57222mb 0.550u 0:02

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章