linux 如何以gzip格式打开存档的压缩文件(即* .tar.gz格式)?

对于存档和压缩文件,less命令以“ls -l”格式显示输出。
.

0

linux命令:less XML-Parser-2.36.tar.gz XML-Parser-2.36.tar.gz less less XML-Parser-2.36.tar.gzrootopen.com
linux命令:less XML-Parser-2.36.tar.gz XML-Parser-2.36.tar.gz less less XML-Parser-2.36.tar.gzrootopen.com
啥啥啥 2018-08-15 20:37:04
输出
 drwxr-xr-x matt / matt 0 2007-11-20 19:58 XML-Parser-2.36 / 
-rw-r  -  r-- matt / matt 25252 2007-11 -20 19:52 XML-Parser-2.36 /更改
drwxr-xr-x matt / matt 0 2007-11-20 19:58 XML-Parser-2.36 / Expat / 
-rw-r  -  r-- matt / matt 3184 2003-07-27 16:37 XML-Parser-2.36 / Expat / encoding.h 
-rw-r-r-- matt / matt 33917 2007-11-20 19:54 XML-Parser-2.36 / Expat / Expat。 pm 
-rw-r  -  r-- matt / matt 45555 2007-11-17 01:54 XML-Parser-2.36 / Expat / Expat.xs

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章