ascii艺术中的摄像头播放器

使用gstreamer捕获v4l2:/// dev / video0并显示ascii art视频。
.

0

linux命令:gst-launch v4l2src ! aasink aasink ! v4l2src gst-launch gst-launch v4l2src ! aasinkrootopen.com
linux命令:gst-launch v4l2src ! aasink aasink ! v4l2src gst-launch gst-launch v4l2src ! aasinkrootopen.com
uemb 2018-01-25 22:20:48
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章