Mongodb模糊查询

使用正则表达式,可以实现模糊查询
.

0

linux命令:db.col.find({"content":{$regex:/模糊查询词/}}) db.col.find({"content":{$regex:/模糊查询词/}}) db.col.find({"content":{$regex:/模糊查询词/}})rootopen.com
linux命令:db.col.find({"content":{$regex:/模糊查询词/}}) db.col.find({"content":{$regex:/模糊查询词/}}) db.col.find({"content":{$regex:/模糊查询词/}})rootopen.com
xruz 2018-12-27 22:42:26
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章