mac OS进行身份验证

- 使用目录服务器帐户进行身份验证。用户必须是某个目录的成员
- 组织进行身份验证.
.

0

linux命令:kickstart -configure -clientopts -setdirlogins -dirlogins yes -setdirgroups -dirgroups ardadmin,ardcontrol ardadmin,ardcontrol -dirgroups -setdirgroups yes -dirlogins -setdirlogins -clientopts -configure kickstart kickstart -configure -clientopts -setdirlogins -dirlogins yes -setdirgroups -dirgroups ardadmin,ardcontrolrootopen.com
linux命令:kickstart -configure -clientopts -setdirlogins -dirlogins yes -setdirgroups -dirgroups ardadmin,ardcontrol ardadmin,ardcontrol -dirgroups -setdirgroups yes -dirlogins -setdirlogins -clientopts -configure kickstart kickstart -configure -clientopts -setdirlogins -dirlogins yes -setdirgroups -dirgroups ardadmin,ardcontrolrootopen.com
veuv 2019-03-30 10:42:48
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章