mac OS额外禁用远程管理菜单

.

0

linux命令:kickstart -configure -clientopts -setmenuextra -menuextra no no -menuextra -setmenuextra -clientopts -configure kickstart kickstart -configure -clientopts -setmenuextra -menuextra norootopen.com
linux命令:kickstart -configure -clientopts -setmenuextra -menuextra no no -menuextra -setmenuextra -clientopts -configure kickstart kickstart -configure -clientopts -setmenuextra -menuextra norootopen.com
veuv 2019-03-30 10:42:58
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章