mac OS只允许这些用户访问(必须在单独的命令中指定用户)

.

0

linux命令:kickstart -configure -allowAccessFor -specifiedUsers -specifiedUsers -allowAccessFor -configure kickstart kickstart -configure -allowAccessFor -specifiedUsersrootopen.com
linux命令:kickstart -configure -allowAccessFor -specifiedUsers -specifiedUsers -allowAccessFor -configure kickstart kickstart -configure -allowAccessFor -specifiedUsersrootopen.com
veuv 2019-03-30 10:43:10
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章